Slik bør de nye 1-meters laserkurver brukes.
Oppdatert: 21/2 - 2010
Flere og flere kommuner kjøper laserkurver og gir o-lag tilgang til dem (se lenger ned)

Hvis en har tilgang til 1-meters laserkurver (se www.rebard.no ), må disse GEOdataene (GEOkartet) bli grunnlaget når et kart skal revideres. Dette kartet har riktige GEOreferanser. Hvis det gamle kartet (GK) er lagd av en utdannet kartkonstruktør som f.eks Arne Amli eller Roar Forbord og ikke er for gammelt, kan som regel stier, veier, grøfter, myrer, steiner og urer m.m. og vegetasjonen overføres fra GK og inn på GEOkartet uten de store problemene. Men en må sjekke nøye att karta ligger 100% likt orientert og at lengde og bredde er nøyaktig likt.

Får en ikke GK til å passe helt inn på GEOkartet, kan en strekke og tøye GK og deretter importere område etter område fra GK til GEOkartet.

Slik overføring kan Rebård Kartservice ta seg av:

Detaljer på GK som f. eks. stup og skrenter, koller og høydepunkt og grøfter flyttes hvis de ligger feil i forhold til der de ligger på GEOkartet. På et 1-meters laserkartet ser en nemlig hvor stup og skrenter skal være (der det er tette kurver). Koller og høydepunkt kan ofte være synfart feil inn på GK og de flyttes/digitaliseres som nevnt nå riktig inn, og enkeltdetaljer som for eksempel steiner og myrer flyttes etter . Når det gjelder grøfter, kan en også ofte se hvor faret går på GEOkartet, og grøfter flyttes til dit de skal være. Visse detaljer som f. eks. hus og veier overføres også, men brukes ikke der de finnes på GEOkartet.

Det å synfare er nå blitt en helt ny verden enn det var da vi tidligere gikk i områder med dårlige kurver p.g.a. for eksempel tett skog. Er du en god kurveleser, har du nå kartkontakt nesten hele tiden, rapporteres det.

Bak 5-meterskurvene på GEOkartet bør det importeres tynne, røde streker. Deretter konverteres 5-meterene om til Betzier (vanskelig å forklare, de må sees på en skjerm). Da ser en hvor bezierkurvene går annerledes enn de skal gå matematisk (der de rød strekene går). Det hender nemlig at Bezierkurvene kan bli litt annerledes enn vektorkurvene (kurvene går her fra punkt til punkt) på GEOkartet her og der). Alle hjelpekurvene tegnes så inn slik en ser de bør være. Stort sett bør også 5-meterskurvene digitaliseres på nytt for de matematiske kurvene gir mange steder et feil inntrykk av terrenget. 5-meterskurvene og hjelpekurvene skal ikke alltid gå der de går eksakt, men flyttes litt opp eller ned slik at de best mulig får fram terrengets visuelle form.

Jeg har diskutert bruken av GEOkartet med kartkonstruktøren og synfareren Roar Forbord som også digitaliserer pene kart. For tiden synfarer og tegner han på VM-karta i Trondheim. Det aller beste er jo å konstruere vegetasjonen på nytt, sier han, men føyer til at det er en utrolig god kartkontakt en har med laserkurvene. En vet nesten hele tiden hvor en er, hvis en er en god kurveleser. Det er derfor lettere å tegne inn vegetasjonen selv om det kan ta litt lengre tid.

Og det ferdige GEOkartet med detaljer fra GK som Rebård Kartservice har fått til, lages det deretter konseptkart av (med 1-metrene med) som det resynfares på.

Laserkurver/konstruerte 1-meters kurver til O-lag

Det rapporteres foreløpig om at følgende kommuner har gitt orienteringsklubbene tilgang til GEOdataene sine i bytte mot stier og grøfter: Asker, Fredrikstad, Moss, Hamar, Re, Tønsberg, Tjøme, Kolbotn, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Eidsvoll, Hole, Ringerike og Gran.

. Gi beskjed til oss dersom flere kommuner er villige til å bytte data med o-lag.

Her er et forslag til en avtale med en kommune:

AVTALE OM GJENSIDIG BRUK AV GEODATA

1. Parter:
Rettighetshaver, FKB-data : Nnnn Kommune

Rettighetshaver, STI-data : OK Nnnn

2. Dataleveransen:
Nnnn Kommune gir OK Nnnn tilgang til FKB-data som grunnlag for utarbeidelse av O-kart.
OK Nnnn synfarer kartdatene i marka for å legge inn alle stier m.m. i sine O-kart. Disse dataene overføres til Nnnn Kommune for ajourføring av FKB-dataene.

3. Brukers rettigheter:
Bruker erverver følgende rettigheter:

OK Nnnn erverver;
X Disposisjonsrett - Spesielle vilkår, se avtalens punkt 6

Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. En juridisk person har rett til intern bruk. Produktet kan kopieres og fremvises i den grad dette er nødvendig for å gjøre forutsatt bruk av produktet. Eksemplarframstilling ved overføring av analoge produkter til elektronisk lesbar form (digitalisering/scanning) er ikke tillatt uten særlig avtale. Kopiering av dataprogrammer er ikke tillatt.

Nnnn Kommune blir;
X Rettighetshaver - Spesielle vilkår, se avtalens punkt 6
Rettighetshaver er den som har rett til å gi tillatelse til alle typer bruk av produktet.
Dette innebærer; disposisjons-, markeds-, publiserings- og distribusjonsrett.
Nnnn Kommune kan ikke trykke og utgi orienteringskart med bakgrunn i felles kartdata.

4. ØKONOMI:
Avtalen innbærer ingen økonomiske oppgjør. Det forutsettes at utveksling av data, som beskrevet, er til felles nytte og at begge parter har positivt utbytte av dette.
Første avtaleår er 2009.

5. MISLIGHOLD AV AVTALE:
Ved mislighold av avtalen, vil partene bli stilt økonomisk ansvarlig for dette ovenfor aktuell rettighetshaver. Eksempelvis dersom dataene blir spredd utover det den ervervede rettighet gir mulighet til, vil det bli fakturert for differansen mellom ervervede rettigheter og den virkelige bruk.

6. SPESIELLE VILKÅR:
FKB-dataene utleveres av Nnn Kommune kun til grunnlag for produksjon av O-kart for OK Nnnn.
STI-dataene utlevers av OK Nnn til Nnnn Kommune for ajourføring av FKB-dataene og gir Nnnn Kommune fulle rettigheter, men Nnnn Kommune kan ikke trykke og utgi orienteringskart.

7. TVIST OM AVTALEN:
Rettsforholdet mellom avtalens parter reguleres av inngåtte avtaler og norsk rett. Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram innen 60 dager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift i overensstemmelse med lov om rettergangsmåten av 13. august 1915 nr. 6 kap. 32

8. UNDERTEGNING AV AVTALEN:
Denne avtale undertegnes av begge parter i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.


----------------------------------- ----------------------------------------

Dato: Dato:

Nnnn Kommune OK Nnnn
En annen type avtale i Risør

Mange eller noen kommuner gir støtte i form av penger til utarbeiding av o-kart. (dvs utenom eller i tillegg til spillemidlene som er statlig eller fra fylket)
I stedet for penger kan de støtte ved å gi grunnlagskart (laserkurver) og sette en pris på dette.
I Risør ble dette verdsatt til ca kr 30.000 tror jeg. Da kan det føres opp spillemiddelsøknaden og dermed inngå i beregningen av stønadsbeløpet.